Používáním webu souhlasíte s podmínkami užívání stránek a užíváním cookies

V pořádku

Autokoutek s.r.o.

Tanvaldská 1141

463 11, Liberec 30

Tel: 485 161 295

Email: info@autokoutek.cz

Podmínky užívání stránek a cookies

 1. Definice

  1. Společností se rozumí AUTO KOUTEK s.r.o., IČO: 622 45 830, se sídlem Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 1141, PSČ 463 11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8449 (dále jen „Společnost“).

  2. Webem se rozumí webové stránky na doméně www.autokoutek.cz provozované a vlastněné Společností (dále jen „Web“).

  3. Uživatelem se rozumí fyzická osoba, která navštíví Web Společnosti (dále jen „Uživatel“). V případě, že bude uživatelem právnická osoba, použijí se ustanovení těchto podmínek obdobně.

  4. Podmínkami se rozumí podmínky používání tohoto Webu a souborů cookies (dále jen „Podmínky“).

 2. Základní a obecná ustanovení

  • Účelem tohoto Webu je poskytovat služby a informace o výrobcích a službách, které Společnost na trhu nabízí. Informace uveřejněné na tomto Webu nemají povahu podnětu, návrhu nebo výzvy k uzavření kupní či jakékoli jiné smlouvy.

  • Veškeré informace obsažené na Webu jsou pouze informativní a obecné povahy, a mohou být ze strany Společnosti měněny a upravovány bez předchozího upozornění. Aktuální stav Podmínek bude umístěn vždy na tomto Webu.

  • Tento Web, včetně jeho jednotlivých součástí požívá právní ochrany v oblasti práva duševního a průmyslového vlastnictví a dalších navazujících právních předpisů.

  • Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu uděleného ze strany Společnosti s Webem a jeho obsahem jakkoli nakládat v rozporu s jeho účelem, zejména jej kopírovat, upravovat, reprodukovat či jinak využívat ke komerčním a veřejným účelům.

  • Při užívání Webu nesmí Uživatel žádným způsobem narušovat bezpečnost, celistvost a provoz Webu.

  • Společnost dále neodpovídá za obsah webových stránek navštívených Uživatelem prostřednictvím hypertextového odkazu umístěného na Webu Společnosti. Pokud Uživatel navštíví webovou stránku prostřednictvím odkazu, měl by se seznámit s příslušnými podmínkami provozování takového webu.

 3. Ochrana osobních údajů

  • Využívání některých funkcí a služeb Webu může být podmíněn úplně či částečně poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

  • Společnost získává, shromažďuje, zpracovává a používá pouze ty osobní údaje, které Uživatel Společnosti poskytne na základě jeho svobodného a informovaného souhlasu, a pouze v souladu s účelem ke kterému byly tyto údaje poskytnuty, to vše v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 4. Používání souborů a cookies

  1. Soubory cookies používané na tomto Webu

   1. Cookies jsou krátké informační datové soubory, které jsou za předpokladu povolení ze strany Uživatele ukládány na zařízení Uživatele při návštěvě Webu a které slouží ke zlepšování a ulehčení dalšího užívání Webu Společnosti (dále jen „Cookies“).

   2. Web Společnosti používá za předpokladu povolení ze strany Uživatele soubory Cookies. Cookies využívá Společnost výhradně k technickým účelům, které umožňují identifikovat zařízení Uživatele při opakované návštěvě Webu za účelem uzpůsobení obsahu Webu zájmům Uživatele a zachování uživatelského nastavení, nijak však neumožňují přímo identifikovat konkrétní osobu Uživatele.

   3. Cookies slouží k zapamatování určitých informací týkajících se užívání Webu Uživatelem a jsou používány zejména za účelem zlepšení uživatelského prostředí, komunikace Webu se zařízením Uživatele a celkového usnadnění a zrychlení užívání Webu Společnosti. Získané údaje poté napomáhají například ke zjednodušení následných přihlášení, optimálnímu nastavení stránky Webu, analýze vyhledávacích preferencí Uživatele či sledování návštěvnosti.

   4. Web používá jak dočasné, tak trvalé soubory Cookies. Dočasné soubory Cookies jsou uloženy v zařízení Uživatele pouze po dobu trvání konkrétní relace na Webu – tzv. krátkodobé (session) cookies. Trvalé soubory Cookies naopak zůstávají uloženy v zařízení Uživatele i po ukončení prohlížení Webu, a to v závislosti na nastavení doby uchování konkrétního souboru Cookie ve webovém prohlížeči Uživatele nebo dokud je Uživatel nevymaže – tzv. dlouhodobé (persistent) cookies, které využívá prohlížeč zařízení Uživatele při následných návštěvách Webu.

  2. Rozsah a účel zpracování údajů při používání souborů cookies tímto Webem

   Následující odstavce Uživatele informují o tom, které údaje, v jakém rozsahu a za jakým účelem Společnost za pomoci používání následujících druhů Cookies zpracovává.

   1. Aplikační cookies – tyto Cookies jsou nezbytné k funkci Webu, bez kterých nemůže Web a jeho konkrétní stránky správně a řádně fungovat (např. přihlášení Uživatele po celou dobu prohlížení Webu bez nutnosti opakovaného přihlašování při přecházení mezi jednotlivými stránkami Webu).

   2. Analytické Cookies – Společnost zpracovává údaje týkající se využíváním webu Uživatelem, tj. zejména údaje o frekvenci, data a času návštěvnosti Webu Uživateli, délky strávené návštěvy, počtu vyhledávání, a to pro statistické účely, monitoring návštěvnosti a výkonnosti Webu a také za účelem budoucího vylepšení stránek Webu.

   3. Google Analytics Cookies – Web Společnosti využívá v některých případech také soubory Cookies od důvěryhodných třetích stran, jedná se o tzv. službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. Jde o zpracování informací o způsobu, jakým Uživatelé navštěvují a používají Web, jsou shromažďovány v anonymní formě, jde zejména určení počtu Uživatelů, z jaké předchozí webové stránky Web navštívili apod., a to pro účely zlepšení webu. Podrobnosti o údajích a účelu shromažďování těchto údajích naleznete na stránkách Google.

  3. Udělení souhlasu a vyslovení nesouhlasu se zpracováním údajů získaných používáním souborů Cookies tímto Webem

   1. Dalším používáním tohoto Webu Uživatel souhlasí s používáním nezbytných souborů Cookies, bez kterých nemůže být Web technicky provozován. Tyto Cookies neumožňují žádným způsobem identifikovat Uživatele, ani jeho zařízení a slouží pouze k zajištění běžného chodu Webu a k jeho správnému zobrazení. Jako takové, tedy nejsou považovány za osobní údaje, k jejichž zpracování by byl nutný souhlas, a to ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2016/479, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

   2. K možnosti dalšího plného používání Webu Společnosti musí Uživatel udělit souhlas s používáním souborů Cookies dle tohoto článku prostřednictvím stisknutí tlačítka „Souhlasím“ s používáním souborů cookies na tomto webu, v samostatném pop-up okně umístěném zobrazeném v horním rohu stránek Webu.

   3. Nebude-li Uživatel souhlasit s používáním souborů Cookies Webem Společnosti, stiskne naopak tlačítko „Nesouhlasím s používáním souborů cookies na tomto webu“, které zakáže Webu soubory Cookies používat.

   4. Povolí-li Uživatel používání souborů Cookies tomuto Webu dle čl. 4.3.2. a následně se rozhodne svoji volbu změnit odnětím uděleného souhlasu, může tak učinit tímto tlačítkem:

    Odebrat souhlas s cookies

   5. Uživatel může také prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče používání souborů Cookies předem blokovat či zcela zakázat či povolit pouze vybrané druhy souborů Cookies. Bližší informace k nastavení Cookies a jejich změně pro jednotlivé webové prohlížeče se nacházejí zde:

   6. Kromě trvalé deaktivace ukládání souborů Cookies je možné již stažené soubory Cookies rovněž kdykoli manuálně odstranit ze zařízení Uživatele (obvykle pomocí klávesové zkratky: CTRL + SHIFT + Delete) po každé návštěvě Webu.

   7. Společnost upozorňuje, že projevením nesouhlasu s používáním souborů Cookies, odnětím souhlasu s používáním souborů Cookies, či zablokováním některých či veškerých souborů Cookies webového prohlížeče Uživatele může dojít k nemožnosti využití některých funkcí tohoto Webu.

 5. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto Podmínky se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  2. Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek a vzniklé v souvislosti s využíváním tohoto Webu budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.

  3. Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek stane z jakéhokoliv důvodu neplatným, platnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena.

  4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem uveřejnění na Webu, a to dnem 2. 3. 2018, a mohou být měněny pouze ze strany Společnosti či s jejím písemným svolením.

Zpracování osobních údajů

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

  • Výslovně tímto uděluji souhlas společnosti AUTO KOUTEK s.r.o., IČO: 622 45 830, se sídlem Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 1141, PSČ 463 11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8449 (dále jen „Společnost“) a souhlasím s tím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje, které poskytnu Společnosti prostřednictvím kontaktních formulářů umístěných na webových stránkách na doméně www.autokoutek.cz provozované a vlastněné Společností (dále jen „Web“). Společnost takto poskytnuté osobní údaje zpracovává za účelem poskytnutí odpovědí na dotaz učiněný uživatelem, k zasílání obchodních sdělení, pokud si to uživatel přeje a obecně také k poskytování služeb v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami Společnosti, publikovaných v sekci Podmínky užívání stránek a cookies tohoto Webu. Společnost neposkytne osobní údaje žádným třetím stranám.

  • V tomto smyslu uděluji souhlas Společnosti, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení a email

  • Společnost může zpracováním mých osobních údajů pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

  • Souhlas dle tohoto článku je udělován na dobu tří let.

  • Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na: autokoutek@bonsai-bot.cz nebo dopisu na kontaktní adresu Společnosti.

  • Dle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

   • Vzít souhlas kdykoliv zpět
   • Požadovat informaci, jaké Uživatelovy osobní údaje Společnost zpracovává
   • Požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
   • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
   • Požadovat výmaz těchto osobních údajů
   • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Autorizovaný dealer

Křížek

Odebírej náš newsletter

Ať o nic nepříjdeš

 
 
 
 

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

Podmínky zpracování osobních údajů

 

ODEBÍRAT

 
Křížek

Na jakou značku si přejete?

Prosím vyberte níže

Křížek

Email odeslán

Odpovíme vám co možná nejrychleji!

Křížek

Přihlášení úspěšné

Budeme vám zasílan naše novinky na email!

Křížek

Zakupte si váš nový vůz

Na výběr máte mezi novými a skladovými

Křížek

Oznámení

Potvrdit

Křížek

Varování

Potvrdit

Křížek

Úspěch

Potvrdit

Potřebujeme cookies

Bohužel, k používání této funkce potřebujete mít aktivní cookies. Není to nic škodlivého, pouze krátkodobě uložené informace. Přečtěte si prosím naše podmínky.

Povolit cookies